I. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników

Jako Corleonis S.A. (dalej: Corleonis) przywiązujemy dużą wagę do poszanowania i respektowania praw użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem prawa od ochrony ich prywatności.

Niniejsza polityka wyjaśnia stosowane przez Corleonis zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Corleonis odpowiada za zgodne z prawem wykorzystanie zebranych danych osobowych, które następuje w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo oraz zgodność z przepisami RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Corleonis jako administratora danych przetwarza je zgodnie z zachowaniem następujących zasad:

 • • „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”,
 • • „ograniczenie celu”,
 • • „minimalizacja danych”,
 • • „prawidłowość”,
 • • „ograniczenie przechowywania”,
 • • „integralność i poufność”.

Corleonis przetwarza dane osobowe w oparciu o właściwe przepisy prawa, tj. art. 6 ust. 1 RODO, to jest:

Twoją zgodę;

 • • wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • • wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • • wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • • wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Wyrażając zgodę na wykorzystanie plików cookie przez nasze wszystkie serwisy oświadczasz, że twoja przeglądarka jest ustawiona w tym zakresie zgodnie z twoimi preferencjami.

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.

Przed wyrażeniem zgody, na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

Pliki cookie mogą być zamieszczane przez Corleonis, jak i podmioty trzecie, z którymi Corleonis współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

II. Informacja na temat zbieranych danych

Aby można było skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez nasz serwis, konieczna będzie rejestracja. Podczas rejestracji pytamy użytkowników o login i hasło, jakiego będzie używał na naszej witrynie. Zostanie też poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Corleonis.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w polityce cookies.

 III. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Corleonis S.A. ul. Kazimierska 150, 84-230 Rumia, NIP: 588-215-80-64, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000957206

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych niemniej w sprawie Państwa danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: info@corleonis.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 IV. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe pozyskane w związku z korzystania z serwisu będą przetwarzane przez Corleonis w następujących celach:

 • • w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • • w celu realizacji zawartej umowy – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie rozliczeń wynikających z prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości  – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • • w celu kierowania do Państwa spersonalizowanych informacji handlowych dotyczących produktów i usług powiązanych lub świadczenia usługi „Newsletter” jeśli wyrazili Państwo na to zgodę – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • • w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności:
 • • w celu marketingu produktów i usług własnych;
 • • w celach zapobiegania oszustwom;
 • • w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji;
 • • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • • w celu badania satysfakcji klientów;
 • • w celach archiwalnych.

V. Kto będzie miał dostęp do danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, w szczególności podmioty uczestniczące w realizacji umowy takie jak m.in. firmy kurierskie i świadczące usługi pocztowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje świadczące usługi płatnicze i rozliczeniowe), a także biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi prawne na rzecz administratora, organy administracji publicznej w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa, instytucje finansowe w zakresie dotyczącym świadczenia usług dla administratora, podmioty wykonujące usługi konsultingowe lub audytowe.

Państwa dane osobowe mogą również zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, które nie zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską jako kraj bezpieczny do przekazywania danych wówczas przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską. Może być to głównie w związku z:

• prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);

• wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;

• wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane firmom, które są niezależnie odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych. Oznacza to, że nie mamy kontroli nad tym, jak będą przetwarzane informacje przekazane danej firmie. W zakresie w jakim te firmy będą przetwarzać Państwa dane osobowe obowiązywać będzie polityka prywatności oraz zasady zarządzania danymi osobowymi tej firmy.

VI. Jak długo będą przechowywane dane 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy lub korzystania z Konta o ile usługa została aktywowana, a po jej zakończeniu co najmniej przez okres określony przepisami prawa dotyczącymi rozliczeń publiczno-prawnych, nie krócej jednak niż do czasu ostatecznego rozliczenia lub przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze wzajemnej współpracy, a w przypadku powstania sporu do jego ostatecznego zakończenia przez co rozumiemy również skuteczne zakończenie postępowania egzekucyjnego. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO z zastrzeżeniem przepisów RODO odpowiednio do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

VII. Jakie są prawa użytkowników w związku z zebranymi danymi

Zgodnie z przepisami RODO, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów, każdy użytkownik ma prawo:

 • • żądania dostępu do danych osobowych go dotyczących;
 • • sprostowania danych;
 • • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 • • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
 • • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych;
 • • przeniesienia swoich danych osobowych.

Użytkownik ma prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając dane, które są zbierane za pomocą plików cookie, Corleonis w większości przypadków nie są w stanie zidentyfikować korzystającego. Zatem jeśli korzystający chciałby skorzystać z przysługujących mu praw, może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Corleonis istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Co jeśli dane nie zostaną podane

Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. utworzenia konta w serwisie) lub świadczenia usług. Bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

IX. Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Rumia, dnia 30 września 2022 r.