KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) niniejszym informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Corleonis Sp. z o.o. S.K.A. Kazimierska 150, 84-230 Rumia, NIP: 588-215-80-64, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471989.
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych niemniej w sprawie Państwa danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: info@corleonis.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w poniższych celach:
       a) w celu realizacji zawartej umowy – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
       b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie rozliczeń wynikających z prawa podatkowego,             ubezpieczeń społecznych, ustawy o rachunkowości – w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
       c) w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora –
             w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności:
 • w celu marketingu produktów i usług własnych;
 • w celach zapobiegania oszustwom;
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • w celu badania satysfakcji klientów;
 • w celach archiwalnych.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, w szczególności podmioty uczestniczące w realizacji umowy, biuro rachunkowe, podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Administratora, organy administracji publicznej w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa, instytucje finansowe w zakresie dotyczącym świadczenia usług dla Administratora, podmioty wykonujące usługi konsultingowe lub audytowe.
 2. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy, a po jej zakończeniu co najmniej przez okres określony przepisami prawa dotyczącymi rozliczeń publiczno-prawnych, nie krócej jednak niż do czasu ostatecznego rozliczenia lub przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze wzajemnej współpracy, a w przypadku powstania sporu do jego ostatecznego zakończenia przez co rozumiemy również skuteczne zakończenie postępowania egzekucyjnego.
 4. Z zastrzeżeniem właściwych przepisów RODO posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Z zastrzeżeniem właściwych przepisów RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. Mają Państwo prawo do przeniesienia swoich danych.
 7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organy nadzorczego.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy jak również brakiem możliwości jej dalszej realizacji.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym wykorzystywane do profilowania.